fredag 19 februari 2016

Muhammad utförde inga mirakel

Enligt haditherna utförde profeten Muhammad en rad olika mirakel under sin mission. Dessa varierade från delandet av månen, regnmakeri genom väderstyrning, till fördubbling av mat, frambringande av vatten och samtal med vargar m.fl. Ett flertal av dessa hadither finns översatta till svenska och är tillgängliga på olika sunnitiska och shiitiska hemsidor såsom Islam svararSista profeten och profeten.  

Men vad säger Koranen om saken? Nämns något eller några av alla de mirakel som haditherna tillskriver Muhammad? Hur lyder Muhammad uttalanden om mirakel och är dom förenliga med det som haditherna säger?

Koranen, som sunniterna & shiiterna bortser från till förmån för haditherna (bestående av allehanda påhitt och hörsägen, sammanställda av medeltida imamer 230-500 år efter profetens död), gör, i motsats till haditherna, gällande att Muhammad aldrig utgav sig för att kunna utföra några mirakel. Däremot framgår det av Koranen att det  enda underverket som profeten beviljades var Koranen. Detta hindrade emellertid  inte hadith-berättarna från att fabricera åtskilliga "mirakel" och tillskriva dem Muhammad.

Enligt Koranen beviljades profeten Muhammads inga mirakel, och detta trots att hans samtida avkrävde honom på en mängd sådana. 

[6:109] De svär högtidliga eder vid Gud att om de fick ett tecken/underverk skulle de sannerligen tro på det. Säg: "Gud ensam råder över tecken/underverk ." Men vad kan få er att inse att de inte skulle tro även om de fick tecken/underverk.
[13:7] Och de som inte tror/förnekarna säger: "Varför har han inte fått ett tecken/underverk från sin Herre?" Du är enbart en varnare,.."
[13:27] De som inte tror/förnekarna säger: "Varför har han inte fått ett tecken/underverk från sin Herre?" Säg: "Gud låter dem gå vilse som vill gå vilse och Han leder dem till Sig som vill vända åter till Honom i ånger,
[17:59] Ingenting annat har avhållit oss från att sända tecken/underverk än att de föregående generationerna förkastade dem. Vi gav Tahmud kamelstoet för att öppna deras ögon, men de förgrep sig på det. Vi sänder inte tecken annat än som en varning. 
[30:58] Vi har framställt alla slags liknelser för människorna i denna Koran. Men även om du visar dem ett tecken/underverk, kommer förnekarna helt säkert att säga: "Ni är bara lögnare [och bedragare]!"
[20:133] De säger: "Varför kommer han inte till oss med ett tecken/underverk från sin Herre!" Har då inte bevisen som de äldre Skrifterna avger kommit till deras kännedom?"
[6:7] Och om vi hade sänt ner en skrift på papper till dig och de fått röra vid den med sina händer, skulle de som icke tro ha sagt: "Detta är uppenbart ingenting annat än uppenbar magi!"
[6:124] När ett tecken/underverk når dem, säger de: "Vi kommer inte att tro förrän vi får se detsamma som Guds sändebud [har tagit emot]." Men Gud vet åt vem Han anförtror Sina budskap. Förödmjukelse skall drabba dessa onda [människor när de ställs] inför Gud, och ett strängt straff väntar dem för deras onda anslag.
Verserna nedan klargör tydligt Koranens ståndpunkt att profeten Muhammad inte fick utföra några mirakel. 

[6:34] Sändebud före dig har avvisats, men de förblev tålmodiga med förkastandet och de led skada/förtrycktes till dess att Vår hjälp nådde dem. Ingen kan ändra Guds ord. Och nyheter/information om sändebuden har kommit dig till del. 
[6:35] Och om deras motvilja/förkastande är alltför svårt för dig/blir för mycket för dig (att uthärda), sök då, om du kan, ett hål i/tunnel under jorden eller en stege/trappa upp till himlen och ta med dig ett tecken/underverk till dem! Om Gud hade velat skulle Han ha samlat dem alla kring vägledningen. Bete dig därför inte som/Hör inte till de dåraktiga/okunniga. 
Observera här att vers 6:35 innehåller en utmaning (att åstadkomma ett mirakel) och tillrättavisning riktade direkt till Muhammad. 

[6:37] Och de sade: "Varför har inte ett tecken/underverk  sänts ned till honom från hans Herre?" Säg: "Gud har makt att sända ned ett tecken/underverk, men de flesta människor är inte medvetna om detta."
I nedanstående passage ges exempel på olika typer av underverk som Muhammad avkrävdes.

[17:90] och de säger: "Vi kommer inte att tro dig förrän du låter en källa springa fram ur marken åt oss, 

[17:91] eller får en trädgård med palmer och druvor, och orsakar/låter forsande strömmar/floder/älvar i rikliga mängder bryta igenom den.

[17:92] eller förmår himlen att störta ned över oss i stycken - som du har sagt skall ske - eller gör så att Gud och änglarna stiger ned inför [våra ögon],

[17:93] eller får ett hus prytt med guldornament, eller stiger upp till himlen - men vi kommer inte att tro på din uppstigning till himlen om du inte för med dig därifrån till oss en skrift som vi kan läsa!" Säg: "Stor är min Herre i Sin härlighet! Är jag något mer än en människa, ett sändebud/Är jag inte en vanlig dödlig människa, ett sändebud?"?"
[17:94] Ingenting hindrar [människor] att tro när vägledningen når dem utom denna deras invändning: "Inte sänder väl Gud en dödlig människa som Sitt sändebud?"

Exempel på mirakel-hadither rörande vatten som tillskrivs profeten Muhammad: 
Berättat av Al-Bara: Vi var 1400 personer på dagen för Al-Hudaibiya (avtalet) och (vid) Al-Hudaibiya (fanns) det en källa. Vi tömde dess vatten och lämnade inte ens en droppe kvar. Profeten satt vid källans kant och bad om lite vatten med vilket han rengjorde sin mun och sedan kastade han ut det i källan. Vi stannade en kort stund och tog sedan vatten från källan och släckte vår törst, och även våra riddjur drack tills de blev nöjda. (Sahih Al-Bukhari, volym 4, bok 56, nummer 777) Översättning från: islam-svarar 
Berättat av Anas: En skål av vatten fördes till profeten medan han var vid Az-Zawra. Han lade sin hand i det och vattnet började att flöda mellan hans fingrar. Alla samlade utförde tvagning (med vattnet). Qatada frågade Anas, ’’Hur många var ni?’’ Anas svarade, ’’Trehundra eller nästan trehundra.’’ (Sahih Al-Bukhari, volym 4, bok 56, nummer 772) Översättning från: islam-svarar
Det är, milt uttryckt, ytterst märkligt att sunniter & shiiter tror på påhittade hadither om att Muhammad kunde frambringa vatten, särskilt mot bakgrund av 17:90-91. I nämnda verser avkrävdes Muhammad mirakel som just rörde frambringandet av vatten. Det är värt att fråga sig vari skillnaden ligger mellan förnekarna som avkrävde Muhammad mirakel och upphovsmännen bakom mirakel-haditherna som felaktigt tillskrivs profeten Muhammad.

Med följande verser slår Koranen en av sina många spikar i kistan för sunniternas & shiiternas bedrövliga muhammadism; en profetdyrkan vars uppkomst Muhammad på intet sätt kan beskyllas för:
[29:50] Och de säger: "Varför har hans Herre inte gett honom ett tecken/underverk?"
Säg: "Tecknen/Underverken finns hos Gud; jag är ingenting mer än en varnare." 
[29:51] Är det inte nog för dem att Vi har sänt ned [denna] Skrift för dig, så att den kan läsas upp för dem? I den ligger nåd och en påminnelse till dem som vill tro.

Muhammads enda underverk var alltså Koranen och ingenting annat än Koranen. 

Se ytterligare verser där det klart framgår att Muhammad inte var i besittning av övernaturliga krafter: 7:188-198, 10:49, 20:133, 18:110, 41:6, 34:40

torsdag 11 februari 2016

Koranen förbjuder hadither

Varje gång Koranen använder uttrycket "hadith" för att beteckna någonting annat än sig själv, så sker det alltid i fördömande ordalag.

Denna blogg handlar om Koranens tydliga varningar till alla som följer hadither och är en översättning av blogginlägget "The Quran prohibited hadith".

Det är knappast en slump att Koranen aldrig använder ordet "hadith" på det sätt som ordet används av muslimer idag (dvs. som beteckning på profeten Muhammads påstådda hadither eller hadith-samlingar innehållande hans uttalanden, gärningar & ställningstaganden, nedtecknade 220-500 år efter hans död).1 Enligt min mening är det både beaktansvärt och förundransvärt att se hur den Koraniska texten förutspår innovationen av hadith som en illegitim och illasinnad, samexisterande auktoritet och normativ källa, vid sidan av Koranen. 

Det arabiska ordet "hadith" förekommer i 28 verser i Koranen. Det används dels som beteckning för Koranen, dels i sin vanliga allmänna betydelse ("en berättelse", "en rapport", "en historia", "en konversation", dvs. olika former av verbal kommunikation). Varje gång ordet "hadith" omnämns i Koranen för att beteckna någonting annat än Koranen, i samtliga 20 fall, så sker detta alltid i negativ bemärkelse och i starkt ogillande ton. Verserna i fråga: 4:42, 4:78, 4:87, 4:140, 6:68, 7:185, 12:111, 18:6, 23:44, 31:6, 33:53, 34:19, 39:23, 45:6, 52:34, 53:59, 56:81, 66:3, 68:44, 77:50.

Här följer några exempel som kräver eftertänksamhet:

4:87 Gud- det finns ingen gud utom Han- skall helt visst samla er åter på Uppståndelsens dag; det står utom allt rimligt tvivel. Vems HADITH är sannare än Guds? 

[12:111] "... Detta (Koranen) är ingen uppdiktad HADITH, utan en bekräftelse på vad som förut varit,en förklaring på allting och en vägledning och barmhärtighetsbevis för människor som tror.

[31:6] Bland människorna finns de som köper/handlar med grundlösa/tomma HADITHER för att förleda/locka andra från Guds väg, utan egen kunskap, och göra den föremål för förlöjligande/hån. De skall få utstå ett förödmjukande straff. 

[39:23] Gud har uppenbart/nedsänt den bästa HADITH;..."

[45:6] Detta är Guds verser/budskap, som Vi läser upp för dig sanningsenligt. - Men på vilken HADITH efter Gud och Hans verser tror de på? 

[7:185] Har de aldrig tänkt igenom betydelsen av [Guds] herravälde över himlarna och jorden och av allt som Gud har skapat och [frågat sig] om den för dem [utmätta] fristen är nära att löpa ut? På vilken HADITH, annan än/efter denna, kommer de då att tro på?


[77:50] På vilken HADITH, efter detta, kommer de då att tro på ? 

Av de två sista verserna kan man tydligt urskilja Koranens syn på haditherna- en syn som ständigt upprepas på olika sätt i Koranen:


Koranen ensam är den enda och absoluta normen för all lära och praktik (tro, livsåskådning, etik etc.) och att ingenting mer och ingenting annat än Koranen är allt som den troende behöver för att kunna leva som en fredligt underkastad/muslim. 

Koranens främsta invändningar mot haditherna 

Koranen förkastar alla hadither utom Koranen


Koranen varken sanktionerar eller befattar sig med någon annan hadith än den "bästa hadithen" (arab. ahsana alhadeethi), dvs. Koranen, som anges vara logiskt följdriktig till skillnad mot anda sinsemellan motsägelsefulla hadither uppdiktade av många olika människor.
[39:23] Gud har uppenbarat/nedsänt den bästa Hadith, en Bok/Skrift fullt följdriktig/konsekvent i sitt ideliga upprepande, inför vilken huden ryser hos dem som vördar sin Herre..." Jmf sunniten K. Bernströms övers. av 39:23.
Koranen hävdar starkt sin egenart gentemot de hadither som muhammedanerna kom att fabricera och göra till illegitima källor till den islamiska läran.
[52:34] Låt dem då framställa en Hadith som denna, om de talar sanning.
[4:87] Gud - det finns ingen gud utom Han - skall helt visst samla er åter på Uppståndelsens dag; det står utom allt tvivel. Vems Hadith är sannare än Guds?
[12:111] "... Detta (Koranen) är ingen uppdiktad Hadith, utan en bekräftelse på vad som förut varit,en förklaring på allting och en vägledning och barmhärtighetsbevis för människors som tror.
Koranens tyngdpunkt ligger således enbart på Koranen själv och inte några andra hadither:
[53:59] Förvånas ni över denna Hadith? 
[18:6] Kommer du kanske att gräma dig till döds, om de inte vill tro på denna Hadith?
[56:77] Detta är en ärbar Koran.
[56:78] i en skyddad bok.
[56:79] vilken ingen utom de renade kan vidröra 2
[56:80] en uppenbarelse från världarnas Herre.
[56:81] Ignorerar/förringar ni denna Hadith?
[56:82] Och gör förnekandet  till ert uppehälle? 


[77:50] På vilken Hadith, efter detta, kommer de då att tro på?


Koranen förutsägelse om att muslimska polyteister/idoldyrkare (arab. mushrikūn) skulle komma att kalla sina falska läror för "hadith"


Det förefaller som om Koranen var medveten om att muslimer som återgick till polyteism i form av "Muhammedanism" skulle komma att kalla sina falska läror för "hadith" (12: 111; 31: 6, 33:38, 35:43; 45: 6; 52:34; 77:50):
[7:185] På vilken Hadith skall de hädanefter tro på? 
Uttrycket "efter detta", översatt till "hädanefter" i versen ovan, förtjänar en särskild uppmärksamhet då det avser en senare period i historien efter Koranen uppenbarelse. 

Här ska än en gång framhållas, att närhelst ordet hadith används för något annat ord än Koranens, så sker detta alltid i negativ bemärkelse.  

[10:32] Sådan är Gud, er sanne Herre. Vad finns det efter sanningen annat än villfarelse? Hur kan ni då förmå er att vända den ryggen? 


Koranen tar avstånd från alla hadither


Koranen avskiljer sig noga från alla hadither genom att göra gällande att den, till skillnad från vad som gäller för alla andra hadither, "inte är fabricerad" och att den som vägvisare och barmhärtighetsbevis, är tillräckligt detaljerad och självförklarande, varför någon ytterligare hadith vid sidan inte krävs. 
[12:111] "... Detta (Koranen) är ingen uppdiktad HADITH, utan en bekräftelse på vad som förut varit, en detaljerad redogörelse för allt, och en vägledning och barmhärtighetsbevis för människors som tror.
Koranens befallning att hålla hadith-propagandister (som skulle komma att håna det Koraniska budskapet samt införa sina irrläror i islam) på armlängds avståndI följande verser, där Koranen betonar vikten av att hålla sig på avstånd från dem som ägnar sig åt hadither som i själva verket förlöjligar den sanna  Hadithen, Koranen, så används ordet ”hadith” i nedsättande betydelse för att karaktärisera personer som befattar sig med löst prat. Det ska än en gång framhållas att varje gång ordet ”hadith”nämns i Koranen för att beteckna någonting annat än Koranen- i samtliga 20 fall- så sker detta alltid i negativ bemärkelse och i starkt ogillande ton (12:111; 31:6; 33:38; 35:43; 45:6; 52:34; 77:50). 
[6:68] Om du ser/stöter på dem som förlöjligar Våra uppenbarelser, dra dig då ifrån/vänd dig bort ifrån dem till dess de övergår till en annan HADITH …” 
[4:140] Och i Skriften/Boken har Han nedsänt/uppenbarat för er, att när ni hör Guds uppenbarelser förnekas/inte trodda på och förlöjligas/förhånas/göras till föremål för gyckel, så ska ni inte sitta med dem, om de inte övergår till en annan HADITH, ty annars är ni lika dem. Gud ska samla hycklarna och förnekarna allesammans i helvetet.
Ovanstående verser avskräcker muslimer från alla "hadither" då de förkastar och förlöjligar Koranens budskap, den bästa Hadithen (39:23, se ovan). Verserna bör läsas mot bakgrund av bl.a. vers 31:6  som refereras till i avsnittet här under. 

Koranen förutser och varnar för "hadith-imamer" och "hadithister" (hadith-anhängare)


Koranen förutser och varnar för hadith-imamer och ”hadithister”, som skulle komma att ägna sin tid åt grundlösa hadither och därigenom införa sina irrläror och innovationer i Islam som förlöjligar Koranen.
[31:6] Bland människorna finns de som köper/handlar med grundlösa HADITHER för att förleda/locka andra från Guds väg, utan egen kunskap, och göra den föremål för förlöjligande/hån. De skall få utstå ett förödmjukande straff.
Versen ovan liksom dess sammahang är även möjlig att översätta i futurum. En huvudorsak till den ”muslimska” världens olyckliga tillstånd är de medeltida hadith-imamerna och deras hadith-samlingar.


Koranen utmanar idéen om att den är i behov av hadither som komplement


Koranen instämmer inte i hadithisternas uppfattning att det Koraniska budskapet är att betrakta som otillräckligt eller ofullständigt och därför i behov av kompletterande hadither.
[45:6] Detta är Guds verser/budskap, som Vi läser upp för dig sanningsenligt. – Men på vilken HADITH efter Gud och Hans budskap/verser tror de på? 
Med andra ord så innebär åtlydnad av sändebudet att följa det av honom framförda budskapet, dvs Koranen, och inte några fabricerade hadither


Här ska särskilt uppmärksammas uttrycket ” efter Gud och Hans budskap/verser”, som avser en tidpunkt i framtiden, efter Koranens uppenbarelse. Det är högst anmärkningsvärt att versen ovan inte bara fördömer hadither vid namn, utan även att det framgår av dess omedelbara sammanhang att de utgör en hädisk fabricering/förfalskning samtidigt som en allvarlig varning riktas till hadithernas upphovsmän.

[45:6] Detta är Guds verser/budskap, som Vi läser upp för dig sanningsenligt. – Men på vilken HADITH efter Gud och Hans budskap/verser tror de på? [45:7] Ve/elände över varje skyldig bedragare/förvrängare
[45:8] Han hör Guds budskap läsas upp för honom, men sedan framhärdar i högmod/arrogans som om han aldrig hört dem! Ge honom nyheten om ett plågsamt straff.
[45:9] Och när han lär sig någonting om Våra uppenbarelser, förlöjligar han dem. För dessa väntar ett förnedrande straff. 

Koranen förklarar att sinnen besudlade med hadither knappast skulle komma att förstå Koranen


Den som närmar sig Koranen med sinnet besudlat av människoskapade hadither, fördomar och utanförliggande material, kommer aldrig att uppnå en korrekt förståelse av den. Enligt Koranen är det enbart de som är ”rena”, dvs. som närmar sig Boken med ett öppet och förutsättningslöst sinne, som kommer att kunna ”röra” det (dvs. tillägna sig dess budskap och begripa det).  
[56:79] vilken ingen utom de renade kan vidröra 2  [56:80] en uppenbarelse från världarnas Herre. [56:81] Ignorerar/förringar ni denna Hadith?[56:82] Och gör förnekandet till ert uppehälle?
Ovanstående passage bör läsas tillsammans med den ovan refererade versen 31:6.
[31:6] Bland människorna finns de som köper/handlar med grundlösa HADITHER för att förleda/locka andra från Guds väg, utan egen kunskap, och göra den föremål för förlöjligande/hån. De skall få utstå ett förödmjukande straff. 

Koranen avråder från att lyssna på hadither och kritiserar dess delande och spridande

Ordet ”hadith” förekommer två gånger i Koranen i samband med Muhammad. I den ena versen varnas muslimer för att lyssna på hadither genom att avårda från att ”invänta en hadith” från Muhammad.
[33:53] Troende, gå inte in i profetens hus annat än om ni inbjudits till en måltid och gå inte in och vänta medan den förbereds. Men om ni har inbjudits, stig då in, och när måltiden är över, ska ni lämna utan att invänta en HADITH…”
I den andra versen kritiseras delandet, rapporteringen eller spridningen av profetens ”hadither” (dvs. personliga uttalanden).
[66:3] Och när profeten anförtrodde en HADITH åt en av sina hustrur och hon informerade andra/avslöjade/spred det, och Gud upplyste/avslöjade för honom om det, tillkännagav/erkände han en del av det och nekade till en del av det…”
Av den anledningen ska man inte söka profetens ”hadither”, dvs. hans personliga uttalanden (33:53), och inte heller föra dem vidare till andra (66:3). 


Koranens varning om att haditherna skulle leda till muslimernas förfall och tillbakagång samt splittrande i många sekter


Verserna nedan refererar till det faktum att muslimerna själva, genom att blint följa och basera sin religion på grundlösa ”hadither”, har förvandlats till ”hadither”- ett ord som i det här sammanhanget används i betydelsen ”folksagor” eller ”föråldrade historier från gångna tider”- och betecknar ett förödmjukande tillstånd och uppdelande/splittrande i en mängd sinsemellan tvistande sekter/fraktioner.
[23:44] Och Vi sände det ena sändebudet efter det andra; var gång den utsände kom till sitt folk, beskylldes han för lögn. Så lät vi dem följa varandra och Vi gjorde dem till HADITHER. Bort med människor som inte vill tro!

[23:52] Detta är ert samfund/nation/gemenskap- ett samfund/nation/gemenskap- och Jag är er Herre så vörda Mig!
[23:53] Men de delade upp sig/splittrades i tvistande sekter/grupper; varje sekt/grupp nöjd med sitt.
[23:54] Men lämna dem nu under en tid åt deras förvirrade föreställningar
Versen nedan, som är en intressant sammanfattning av passagen ovan, antyder ytterligare det förfall som dagens muslimer befinner sig i samt deras uppdelning i sinsemellan tvistande sekter.
 [34:19] ”… Och de gjorde orätt mot sig själva, och så gjorde vi dem till HADITHER, och skingrade dem i en fullkomlig förskingring.
Nedanstående verser förutsäger muhammedanernas (anhängarna av människoskapade hadither istället för den ”den bästa Hadithen”, d.v.s. Koranen, se 39:23) sociopolitiska, ekonomiska samt andliga nedgång.

[68:35] Ska Vi behandla dem som underkastar sig på samma sätt som förbrytarna?
[68:36] Vad är det med er? Hur dömer ni? 
[68:37] Eller har ni en skrift/bok som ni studerar/lär av  [68:38] där [det sägs] att ni skall få det som ni [själva] väljer?
[68:39] Eller har ni fått ett högtidligt löfte av Oss, gällande till Uppståndelsens dag, att ni ska få allt ni beslutar om/att låta er själva fälla avgörandet?

[68:41] Eller har de partners/medhjälpare? Låt dem då frambringa sina partners/medhjälpare om de är sanningsenliga.
[68:44] Lämna nu åt Mig att ta itu med dem som förnekar/förkastar denna Hadith (Koranen); Vi skall föra dem mot undergången/föra bakom ljuset, utan att de inser vad [som sker];
[7:182] Och beträffande de som förkastar Våra verser/budskap, kommer vi att föra dom mot undergången/föra bakom ljuset utan att de inser vad som håller på att ske 
[7:183] Jag ger dem ett uppskov, men Min plan ligger fast/är Min plan är mäktig.
[7:185] På vilken HADITH skall de hädanefter tro?

Det råder ingen tvekan om att uttrycket ”Våra verser/budskap” i 7:182 avser Koranen, i motsats till hadith-samlingarna, se exempelvis 45:6 Detta är Guds verser/budskap, som Vi läser upp för dig sanningsenligt. - Men på vilken HADITH efter Gud och Hans verser/budskap tror de på?" Se även: [10:32] Sådan är Gud, er Herre, Sanningen. Vad kommer efter Sanningen annat än vilseledning/villfarelse? Hur kan ni förmå er att vända den ryggen?

Läsaren uppmanas att noga läsa igenom versernas sammanhang. I 68:35-44, där ordet ”hadith” omnämns, hittar vi en profetisk beskrivning av hadith-anhängarna . Av 7:186-194 framgår att Muhammad, liksom alla vördade sekteristiska idoler- inte var mer än en vanlig dödlig människa. 


Sammanfattning

Utifrån ovanstående diskussion, kan Koranens viktigaste invändningar mot haditherna sammanfattas på följande sätt.

Koranen: 


  • Förkastar alla hadither utom Koranen (39: 18-23, 52:34, 56:81, 4:87, 18: 6, 77:50, 53:59);
  • Förutspår att muslimska polyteister skulle komma att kalla sina uttänkta irrläror för hadith. (7:185, 12: 111; 31: 6, 33:38, 35:43, 45: 6, 52:34, 77:50);
  • Tar avstånd från alla hadither (12:111);
  • Instruerar muslimer att hålla sig på avstånd från ”hadithister” som skulle komma att förlöjliga Koranens budskap och korrumpera Islam (6:58, 4:140);
  • Förutspår och varnar för hadith-imamer och hadithister som skulle ägna stor möda och kraft åt grundlösa hadither och därigenom korrumpera Islam samt förlöjliga Koranen (31:6);
  • Utmanar tanken att den är i behov av hadither som komplement (45: 6-9, 26: 222);
  • Klargör att sinnen förorenade med hadither knappast kanb förstå Koranen (56: 79-82);
  • Avskräcker från att lyssna på hadither (33:53) och kritiserar den som delar med sig av, sprider, berättar eller återger profetens personliga hadither/uttalanden (66:3); samt
  • Varnar för att hadither skulle degradera och försvaga muslimerna samt splittra dem i sekter (23: 44-54, 34:19, 68: 35-44, 7:182-194). 
1. Haditherna utgör vid sidan av Koranen den främsta rättskällan i dom sunnitiska- och shiitiska religionerna. Haditherna anses konstituera profeten Muhammads påstådda sunna/tradition. För sunniter & shiiter utgör haditherna/sunnan komplement till Koranen då man inte anser att Skriften innehåller tillräcklig vägledning med avseende på exempelvis andliga, moraliska och juridiska principer. Vidare gör man gällande att förståelsen av Koranen blir ofullständig för muslimen och icke-muslimen, utan dom kompletterande haditherna insamlade och sammanställda 220-500 år efter Muhammads död. Denna förlöjligande syn på Koranen avvisas kategoriskt i Skriften ifråga. Mer om det kategoriska avvisandet av hadither/sunnah går att läsa här: "Endast Koranen kan utgöra vägledning för troende"
2. Vers 56:79 uppställer inga särskilda hygieniska krav som måste vara uppfyllda innan Koranen kan vidröras. Sunnitiska & shiitiska prästers felaktigt tolkning av versen har lett till införande av flera onödiga regler som aldrig auktoriserats av Gud. En av dessa föreskrifter innefattar ett förbud för den enskilde att vidröra Koranen utan att först ha iakttagit  tvagning. Versens ordalydelse ger emellertid uttryck för ett verkligt förhållande snarare än en befallning (dvs. "rör inte Koranen såvida du inte är renad/ren"). Versen säger att ingen kommer att kunna vidröra Koranen såvida de inte är renade/rena. Men vi vet att ingenting, rent fysiskt, hindrar den enskilde som är fysiskt/kroppsligt oren från att fysiskt vidröra Koranen.  Detta leder oss till den korrekta innebörden av 56:79: Ingen människa kan begripa den verkliga innebörden & budskapet i Koranen, såvida inte personen i fråga uppnått ett visst, andligt tillstånd/underkastat sig endast Gud. Guds sanna/rena tillbedjare kommer att välsignas med förståelsen av Koranen samtidigt som den oärlige och hycklarna kommer att förblindas och förhindras från att förstå det, se 17:45-46 & 18:56-57. 

fredag 22 januari 2016

Endast Koranen kan utgöra vägledning för troende

Att sätta andra skrifter vid sidan av Guds Koran är shirk 1


En allmän uppfattning bland såväl sunniter som shiiter är att profeten Muhammad mottog viktig gudomlig vägledning (uppenbarelser) vid sidan av Koranen. Man hävdar att dessa uppenbarelser inte går att finna i Koranen, utan istället i Islams sekundära källor såsom haditherna (uppdiktade uttalanden, handlingar, förhållningssätt & ställningstaganden tillskrivna profeten Muhammad, nedtecknade 220-500 år efter hans död). Haditherna utgör den andra rättskällan inom sunnism & shiism). Ett exempel på sådana andrahandskällor, som påstås utgöra gudomlig vägledning återberättade av profeten med hans egna ord, är den särskilda kategori av hadither som benämns Hadith Qudsi. "Hadith Qudsi" kan fritt översättas med "Gudomliga ord", "heliga ord" eller "helig hadith" och skiljer sig från "vanliga" hadither genom att dess berättarkedjor sägs kunna spåras tillbaka till Gud själv. Med andra ord likställer sunniter & shiiter denna kategori av hadither med Guds egna, uppenbarade ord i Koranen. Skillnaden ligger endast däri, att Koranen innehåller Guds direkta ord, medan Hadith Qudsi  är Guds ord formulerade och återberättade av profeten Muhammad. Sålunda betraktas nämnda hadither som extra-Koraniska "uppenbarelser" och tillmäts därför stor betydelse.


Illustration av en vanlig hadiths berättarkedja:


Profeten à följeslagare àA (återberättare)àBàCàDàEàFàGàxàHadith- samlare/kompilator


Illustration av berättarkedjan för en hadith som klassificerats som Hadith Qudsi:

Gud à profeten à följeslagare àA (återberättare)àBàCàDàEàFàGàxàHadith- samlare/kompilator 

Vad många sunniter & shiiter inte känner till är att även hadither klassificerade som "Hadith Qudsi" samlades in och sammanställdes först i mitten av 800-talet, om inte senare. Exempelvis färdigställdes inte Imam Bukharis hadith-samling (som innehåller flera hadither klassificerade som "Hadith Qudsi")2 förrän 846-848 e. Kr.Imam Bukharis hadith-samling sammanställdes alltså först 216 år efter profeten Muhammads död. Några "gudomligt uppenbarade" hadither (eller vanliga hadither för den delen) finns inte nedtecknade från Muhammads samtid. Inte heller de närmast efterföljande generationerna nedtecknade några hadither. Det finns helt enkelt inga hadith-sammanställningar eller andra källor bevarade från denna tid. Trots tidsglappet mellan Muhammads död och hadithernas nedtecknande, anses haditherna konstituera profeten Muhammads "sunna/tradition". Hadith-samlingarna utgör alltså tillsammans med Koranen en av huvudkällorna till sunniternas & shiiternas läror.3


Guds varning till alla troende att inte följa andra urkunder & auktoriteter vid sidan av Koranen 


Vad säger då Koranen om hadithernas/sunnans auktoritativa ställning ? Att Koranen ensam ska utgöra muslimens rättesnöre framgår tydligt av Guds egna i ord i Koranen. Skriften rymmer åtskilliga uppmaningar till alla muslimer att endast förlita sig på och efterleva Koranens föreskrifter. Eftersom haditherna/sunnan ur Koranens synpunkt är fullständigt oacceptabla, åligger det varje underkastad/muslim att endast erkänna Koranen som vägledning och förkasta haditherna/sunnan. Som kommer att framgå nedan, är Koranen ytterst tydlig med att haditherna/sunnan saknar normativ karaktär.Koranen står som ensam vägledning


Till skillnad från vad många sunniter & shiiter tror, så är Koranen fullspäckad med kategoriska avvisanden av hadith/sunnah- kravet. Ordet hadith betyder bokstavligen "en berättelse", "en rapport", "en historia", " en konversation", dvs. olika former av mänsklig verbal kommunikation. Som redan framgått används också ordet i en vidare bemärkelse om Muhammads påstådda sunna/tradition. Vidare utgör haditherna en rättskälla vid sidan av Koranen inom de sunnitiska & shiitiska rättstraditionerna. Detta alltså trots Koranens tydliga befallningar att endast följa Koranen och avvisa alla hadither. Följande Koranverser klargör detta. Notera bruket av ordet "hadith" i verserna nedan. 

[39:23] Gud har uppenbarat/nedsänt den bästa Hadith;..."


[7:185] Har de aldrig tänkt igenom betydelsen av [Guds] herravälde över himlarna och jorden och av allt som Gud har skapat och [frågat sig] om den för dem [utmätta] fristen är nära att löpa ut? På vilken HADITH, efter detta, kommer de då att tro på? 


[31:6] Men bland människorna finns de som betalar för grundlösa/fåfängliga HADITHER för att [med deras hjälp] förleda andra från Guds väg och göra den till föremål för hån; dessa väntar ett förödmjukande straff.

[31:7] Och när Våra verser läses upp för honom, vänder han dem högmodigt ryggen som om han inte hade hört dem, som om hans öron vore döva. Låt honom veta att ett plågsamt straff väntar. 

[45:6] Detta är Guds verser, som Vi läser upp för dig sanningsenligt. - Men 
på vilken HADITH efter Gud och Hans verser tror de på? 


[77:50] På vilken HADITH, efter detta, kommer de då att tro på ? 

Samtliga ovan refererade verser innehåller samma klara påbud att inte följa något annat än Koranen. Det ofta framförda argumentet, att Koranen är i behov av en kompletterande sunna, står också i direkt strid med Koranen.

Versen här nedan innehåller en tydlig bekräftelse på att:


- Gud är den enda tillåtna källan för lagstiftning.

- Koranen innehåller alla nödvändiga detaljer/information.

[6:114] Skulle jag söka en annan domare än Gud/annat än Gud som rättskälla, när Han är den som nedsänt Skriften fullt detaljerad/fullt förklarad för er? De som [tidigare] fick ta emot [Vår] uppenbarelse vet att [även] denna har sänts av din Herre och att den förmedlar sanningen. Hys inte minsta tvivel om detta! 


Till ytterligare bekräftelse på att Koranen innehåller alla nödvändig information för vägledning framgår även av följande verser:


[12:111] "... Detta (Koranen) är ingen uppdiktad HADITH, utan en bekräftelse på vad som förut varit, en detaljerad redogörelse för allt, och en vägledning och barmhärtighetsbevis för människors som tror.


[6:38] "... Vi har inte utelämnat någonting i Boken/Skriften. Och till sist skall de samlas åter till sin Herre.


[16:89] "... Vi har nedsänt Boken/Skriften till dig med klargörande av allt/för att tillhandahålla förklaringar till allt , med vägledning, och nåd, och goda nyheter till dem som underkastat sig
.


Och här kan vi läsa en av många direkta uppmaningar till muslimer att följa Koranen:


[7:2] En Bok har uppenbarats för dig ängslas inte i ditt hjärta över detta - för att du ska varna med den; det är en påminnelse för de troende.


[7:3] Följ det som har uppenbarats för er av er Herre och följ inga idoler/beskyddare vid sidan av Honom. Det är sällan ni tar er i akt.


Verserna ovan innehåller en väldigt tydlig uppmaning till alla muslimer att följa Koranen och ingenting annat.


Att profeten Muhammad instruerades att informera muslimerna till att följa Koranen framgår av följande vers:


[6:155] Och detta är en välsignad Skrift som vi nedsänt; följ den och högakta Gud, så att ni må uppnå nåd.Gud beordrade Muhammad att strikt följa Koranen


Koranen innehåller helt visst Guds befallning att följa profeten Muhammad, men det åtföljs av en mycket tydlig befallning till profeten att följa det som uppenbarades för honom (Koranen) och ingenting annat. Sålunda, att följa profeten innebär att följa Koranen och ingenting annat.   

[10:109] Följ det som uppenbaras för dig och ha tålamod tills dess att Gud utfärdar sin dom. Han är den bäste domare.
 

[10:15] 
När de som inte ser fram emot mötet med Oss [hör] Våra klara verser läsas upp för dem, säger de: "Ge oss en annan Koran eller ändra denna." Säg [Muhammad]: "Det tillkommer inte mig att ändra den efter mitt huvud. Jag följer bara/endast vad som uppenbaras för mig. Om jag visade min Herre [sådan] olydnad, måste jag frukta [Hans] straff en olycksdiger Dag."

[33:2] Följ det som uppenbarats för dig av din Herre. Gud har full kännedom om vad ni gör.


[46:9] Säg, "Jag skiljer mig inte från andra budbärare och jag vet inte vad som skall ske med mig, eller er. Jag följer bara/endast det som uppenbaras för mig; jag är ingenting annat än en varna som varnar] klart och entydigt."[6:106] Följ det som uppenbarats för dig från din Herre - det finns ingen gud utom Han- och vänd dig bort ifrån idoldyrkarna/polyteisterna.

[6:50] Säg, "Jag säger inte till er att jag förfogar över Guds skatter, inte heller att jag känner till det dolda, inte heller säger jag er att jag är en ängel. Jag följer endast det som uppenbarats för mig." "Säg:" Kan den blinde jämställas med den seende? - Skall ni då inte tänka över/begrunda [detta]?"Förbud mot andra rättskällor vid sidan av Koranen


Följande verser gör det fullständigt klart att endast Koranen kan tjäna som ledning i rättstillämpningen.

[68:36-38] Vad är det med er? Hur dömer ni? Eller har ni en skrift/bok som ni studerar/lär av där [det sägs] att ni skall ha det som ni [själva] väljer?


[68:44]
 Lämna nu åt Mig [att ta itu med] dem som förnekar denna Hadith (Koranen)..."


En fullt möjlig förståelse av verserna ovan är att Gud förlöjligar alla dem som sätter andra böcker (hadithsamlingarna?)jämte Koranen.


[4:105] Vi har uppenbarat Skriften med sanningen för dig [Muhammad], för att du skall döma mellan människorna med [stöd av] Guds uppenbarelse..."

[5:43]  Men de som hae Tora med de regler som har fastställts av Gud - varför ber de dig att döma över dem - och vänder sedan ryggen? Dessa är inte sanna troende.

[5:48]
 Vi har uppenbarat Skriften (Koranen) för dig med sanningen, som bekräftar [äldre tiders] uppenbarade Skrifter och vars uppgift det är att vaka över det. Döm mellan dem på grundval av det som Gud har uppenbarat och ge inte efter för deras önskningar..."


[5:49] Du skall döma mellan dem, stödd på det som Gud har uppenbarat [för dig, Muhammad], och inte foga dig efter deras önskningar; och var på din vakt så att de inte lockar dig bort från något av det som Gud har uppenbarat för dig..."


Ovanstående verser gör det helt klart att endast Koranen kan ligga till grund för juridiska avgöranden/domar.


Att troende endast får härleda visdom, lagar och riktlinjer ur Koranen framgår av här ovan redan refererade vers 6:114.


[6:114] Skulle jag söka en annan domare än Gud/annat än Gud som rättskälla, när Han är den som nedsänt Skriften fullt detaljerad/fullt förklarad för er?..."Sammanfattande kommentarer


Koranen lämnar inget som helst utrymme för sekundära urkunder/skrifter/rättskällor, utan utgör den enda källan till tros- och livsåskådningssystemet fredlig underkastelse till Gud/islam. I åtskilliga Koranverser befalls profeten Muhammad och de troende att endast följa och döma med Koranen. Lagar och riktlinjer kan därmed endast härledas ur Koranen och aldrig ur andra religiösa urkunder såsom hadith-samlingarna. Koranens tydliga påbud efterlevdes av Muhammad och de närmast efterföljande generationerna, vilket förklarar hadithernas sena tillkomst. 

1. Med det arabiska ordet shirk avses idoldyrkan. Den bokstavliga betydelsen av shirk är "association, partnerskap", se 34:22, 35:40, 46:4 där ordet används i den bemärkelsen. Tekniskt sett betyder ordet "idoldyrkan/avgudadyrkan" och avser varje handling genom vilken Gud associeras med andra varelser och objekt eller att sätta upp partners/medhjälpare vid Guds sida.Den innebörd, som Koranen ger termen, kommer att redogöras för i kommande blogginlägg.
    

2. Imam Bukharis (d. 870) hadith-samling är den mest kända & högst aktade bland sunniternas sex kanoniserade hadith-samlingar. Insamlingen och sammanställningen av sunniternas & shiiternas hadith-samlingar ägde rum först under perioden 800-1100-talet.

3. Med "sunnah/tradition/föredöme" avses profeten Muhammads och hans följeslagares påstådda uttalanden, gärningar & förhållningssätt i vissa bestämda situationer som sunniter & shiiter tillskriver profeten Muhammad och hans följeslagare. Sunnans innehåll kommer från de kanoniserade hadith-samlingarna och utgör vid sidan av Koranen den andra huvudkällan i Sunnismen & Shiismen. Sunnan betraktas som ett nödvändigt komplement och förtydligande till Koranen. Till grund för detta förringande betraktelsesätt på Koranen och upphöjandet av sunnans ställning, ligger en bestämd uppfattning om att Koranen ensam inte är tillräcklig som vägledning.