fredag 22 januari 2016

Endast Koranen kan utgöra vägledning för troende

Att sätta andra skrifter vid sidan av Guds Koran är shirk 1


En allmän uppfattning bland såväl sunniter som shiiter är att profeten Muhammad mottog viktig gudomlig vägledning (uppenbarelser) vid sidan av Koranen. Man hävdar att dessa uppenbarelser inte går att finna i Koranen, utan istället i Islams sekundära källor såsom haditherna (uppdiktade uttalanden, handlingar, förhållningssätt & ställningstaganden tillskrivna profeten Muhammad, nedtecknade 220-500 år efter hans död). Haditherna utgör den andra rättskällan inom sunnism & shiism). Ett exempel på sådana andrahandskällor, som påstås utgöra gudomlig vägledning återberättade av profeten med hans egna ord, är den särskilda kategori av hadither som benämns Hadith Qudsi. "Hadith Qudsi" kan fritt översättas med "Gudomliga ord", "heliga ord" eller "helig hadith" och skiljer sig från "vanliga" hadither genom att dess berättarkedjor sägs kunna spåras tillbaka till Gud själv. Med andra ord likställer sunniter & shiiter denna kategori av hadither med Guds egna, uppenbarade ord i Koranen. Skillnaden ligger endast däri, att Koranen innehåller Guds direkta ord, medan Hadith Qudsi  är Guds ord formulerade och återberättade av profeten Muhammad. Sålunda betraktas nämnda hadither som extra-Koraniska "uppenbarelser" och tillmäts därför stor betydelse.


Illustration av en vanlig hadiths berättarkedja:


Profeten à följeslagare àA (återberättare)àBàCàDàEàFàGàxàHadith- samlare/kompilator


Illustration av berättarkedjan för en hadith som klassificerats som Hadith Qudsi:

Gud à profeten à följeslagare àA (återberättare)àBàCàDàEàFàGàxàHadith- samlare/kompilator 

Vad många sunniter & shiiter inte känner till är att även hadither klassificerade som "Hadith Qudsi" samlades in och sammanställdes först i mitten av 800-talet, om inte senare. Exempelvis färdigställdes inte Imam Bukharis hadith-samling (som innehåller flera hadither klassificerade som "Hadith Qudsi")2 förrän 846-848 e. Kr.Imam Bukharis hadith-samling sammanställdes alltså först 216 år efter profeten Muhammads död. Några "gudomligt uppenbarade" hadither (eller vanliga hadither för den delen) finns inte nedtecknade från Muhammads samtid. Inte heller de närmast efterföljande generationerna nedtecknade några hadither. Det finns helt enkelt inga hadith-sammanställningar eller andra källor bevarade från denna tid. Trots tidsglappet mellan Muhammads död och hadithernas nedtecknande, anses haditherna konstituera profeten Muhammads "sunna/tradition". Hadith-samlingarna utgör alltså tillsammans med Koranen en av huvudkällorna till sunniternas & shiiternas läror.3


Guds varning till alla troende att inte följa andra urkunder & auktoriteter vid sidan av Koranen 


Vad säger då Koranen om hadithernas/sunnans auktoritativa ställning ? Att Koranen ensam ska utgöra muslimens rättesnöre framgår tydligt av Guds egna i ord i Koranen. Skriften rymmer åtskilliga uppmaningar till alla muslimer att endast förlita sig på och efterleva Koranens föreskrifter. Eftersom haditherna/sunnan ur Koranens synpunkt är fullständigt oacceptabla, åligger det varje underkastad/muslim att endast erkänna Koranen som vägledning och förkasta haditherna/sunnan. Som kommer att framgå nedan, är Koranen ytterst tydlig med att haditherna/sunnan saknar normativ karaktär.Koranen står som ensam vägledning


Till skillnad från vad många sunniter & shiiter tror, så är Koranen fullspäckad med kategoriska avvisanden av hadith/sunnah- kravet. Ordet hadith betyder bokstavligen "en berättelse", "en rapport", "en historia", " en konversation", dvs. olika former av mänsklig verbal kommunikation. Som redan framgått används också ordet i en vidare bemärkelse om Muhammads påstådda sunna/tradition. Vidare utgör haditherna en rättskälla vid sidan av Koranen inom de sunnitiska & shiitiska rättstraditionerna. Detta alltså trots Koranens tydliga befallningar att endast följa Koranen och avvisa alla hadither. Följande Koranverser klargör detta. Notera bruket av ordet "hadith" i verserna nedan. 

[39:23] Gud har uppenbarat/nedsänt den bästa Hadith;..."


[7:185] Har de aldrig tänkt igenom betydelsen av [Guds] herravälde över himlarna och jorden och av allt som Gud har skapat och [frågat sig] om den för dem [utmätta] fristen är nära att löpa ut? På vilken HADITH, efter detta, kommer de då att tro på? 


[31:6] Men bland människorna finns de som betalar för grundlösa/fåfängliga HADITHER för att [med deras hjälp] förleda andra från Guds väg och göra den till föremål för hån; dessa väntar ett förödmjukande straff.

[31:7] Och när Våra verser läses upp för honom, vänder han dem högmodigt ryggen som om han inte hade hört dem, som om hans öron vore döva. Låt honom veta att ett plågsamt straff väntar. 

[45:6] Detta är Guds verser, som Vi läser upp för dig sanningsenligt. - Men 
på vilken HADITH efter Gud och Hans verser tror de på? 


[77:50] På vilken HADITH, efter detta, kommer de då att tro på ? 

Samtliga ovan refererade verser innehåller samma klara påbud att inte följa något annat än Koranen. Det ofta framförda argumentet, att Koranen är i behov av en kompletterande sunna, står också i direkt strid med Koranen.

Versen här nedan innehåller en tydlig bekräftelse på att:


- Gud är den enda tillåtna källan för lagstiftning.

- Koranen innehåller alla nödvändiga detaljer/information.

[6:114] Skulle jag söka en annan domare än Gud/annat än Gud som rättskälla, när Han är den som nedsänt Skriften fullt detaljerad/fullt förklarad för er? De som [tidigare] fick ta emot [Vår] uppenbarelse vet att [även] denna har sänts av din Herre och att den förmedlar sanningen. Hys inte minsta tvivel om detta! 


Till ytterligare bekräftelse på att Koranen innehåller alla nödvändig information för vägledning framgår även av följande verser:


[12:111] "... Detta (Koranen) är ingen uppdiktad HADITH, utan en bekräftelse på vad som förut varit, en detaljerad redogörelse för allt, och en vägledning och barmhärtighetsbevis för människors som tror.


[6:38] "... Vi har inte utelämnat någonting i Boken/Skriften. Och till sist skall de samlas åter till sin Herre.


[16:89] "... Vi har nedsänt Boken/Skriften till dig med klargörande av allt/för att tillhandahålla förklaringar till allt , med vägledning, och nåd, och goda nyheter till dem som underkastat sig
.


Och här kan vi läsa en av många direkta uppmaningar till muslimer att följa Koranen:


[7:2] En Bok har uppenbarats för dig ängslas inte i ditt hjärta över detta - för att du ska varna med den; det är en påminnelse för de troende.


[7:3] Följ det som har uppenbarats för er av er Herre och följ inga idoler/beskyddare vid sidan av Honom. Det är sällan ni tar er i akt.


Verserna ovan innehåller en väldigt tydlig uppmaning till alla muslimer att följa Koranen och ingenting annat.


Att profeten Muhammad instruerades att informera muslimerna till att följa Koranen framgår av följande vers:


[6:155] Och detta är en välsignad Skrift som vi nedsänt; följ den och högakta Gud, så att ni må uppnå nåd.Gud beordrade Muhammad att strikt följa Koranen


Koranen innehåller helt visst Guds befallning att följa profeten Muhammad, men det åtföljs av en mycket tydlig befallning till profeten att följa det som uppenbarades för honom (Koranen) och ingenting annat. Sålunda, att följa profeten innebär att följa Koranen och ingenting annat.   

[10:109] Följ det som uppenbaras för dig och ha tålamod tills dess att Gud utfärdar sin dom. Han är den bäste domare.
 

[10:15] 
När de som inte ser fram emot mötet med Oss [hör] Våra klara verser läsas upp för dem, säger de: "Ge oss en annan Koran eller ändra denna." Säg [Muhammad]: "Det tillkommer inte mig att ändra den efter mitt huvud. Jag följer bara/endast vad som uppenbaras för mig. Om jag visade min Herre [sådan] olydnad, måste jag frukta [Hans] straff en olycksdiger Dag."

[33:2] Följ det som uppenbarats för dig av din Herre. Gud har full kännedom om vad ni gör.


[46:9] Säg, "Jag skiljer mig inte från andra budbärare och jag vet inte vad som skall ske med mig, eller er. Jag följer bara/endast det som uppenbaras för mig; jag är ingenting annat än en varna som varnar] klart och entydigt."[6:106] Följ det som uppenbarats för dig från din Herre - det finns ingen gud utom Han- och vänd dig bort ifrån idoldyrkarna/polyteisterna.

[6:50] Säg, "Jag säger inte till er att jag förfogar över Guds skatter, inte heller att jag känner till det dolda, inte heller säger jag er att jag är en ängel. Jag följer endast det som uppenbarats för mig." "Säg:" Kan den blinde jämställas med den seende? - Skall ni då inte tänka över/begrunda [detta]?"Förbud mot andra rättskällor vid sidan av Koranen


Följande verser gör det fullständigt klart att endast Koranen kan tjäna som ledning i rättstillämpningen.

[68:36-38] Vad är det med er? Hur dömer ni? Eller har ni en skrift/bok som ni studerar/lär av där [det sägs] att ni skall ha det som ni [själva] väljer?


[68:44]
 Lämna nu åt Mig [att ta itu med] dem som förnekar denna Hadith (Koranen)..."


En fullt möjlig förståelse av verserna ovan är att Gud förlöjligar alla dem som sätter andra böcker (hadithsamlingarna?)jämte Koranen.


[4:105] Vi har uppenbarat Skriften med sanningen för dig [Muhammad], för att du skall döma mellan människorna med [stöd av] Guds uppenbarelse..."

[5:43]  Men de som hae Tora med de regler som har fastställts av Gud - varför ber de dig att döma över dem - och vänder sedan ryggen? Dessa är inte sanna troende.

[5:48]
 Vi har uppenbarat Skriften (Koranen) för dig med sanningen, som bekräftar [äldre tiders] uppenbarade Skrifter och vars uppgift det är att vaka över det. Döm mellan dem på grundval av det som Gud har uppenbarat och ge inte efter för deras önskningar..."


[5:49] Du skall döma mellan dem, stödd på det som Gud har uppenbarat [för dig, Muhammad], och inte foga dig efter deras önskningar; och var på din vakt så att de inte lockar dig bort från något av det som Gud har uppenbarat för dig..."


Ovanstående verser gör det helt klart att endast Koranen kan ligga till grund för juridiska avgöranden/domar.


Att troende endast får härleda visdom, lagar och riktlinjer ur Koranen framgår av här ovan redan refererade vers 6:114.


[6:114] Skulle jag söka en annan domare än Gud/annat än Gud som rättskälla, när Han är den som nedsänt Skriften fullt detaljerad/fullt förklarad för er?..."Sammanfattande kommentarer


Koranen lämnar inget som helst utrymme för sekundära urkunder/skrifter/rättskällor, utan utgör den enda källan till tros- och livsåskådningssystemet fredlig underkastelse till Gud/islam. I åtskilliga Koranverser befalls profeten Muhammad och de troende att endast följa och döma med Koranen. Lagar och riktlinjer kan därmed endast härledas ur Koranen och aldrig ur andra religiösa urkunder såsom hadith-samlingarna. Koranens tydliga påbud efterlevdes av Muhammad och de närmast efterföljande generationerna, vilket förklarar hadithernas sena tillkomst. 

1. Med det arabiska ordet shirk avses idoldyrkan. Den bokstavliga betydelsen av shirk är "association, partnerskap", se 34:22, 35:40, 46:4 där ordet används i den bemärkelsen. Tekniskt sett betyder ordet "idoldyrkan/avgudadyrkan" och avser varje handling genom vilken Gud associeras med andra varelser och objekt eller att sätta upp partners/medhjälpare vid Guds sida.Den innebörd, som Koranen ger termen, kommer att redogöras för i kommande blogginlägg.
    

2. Imam Bukharis (d. 870) hadith-samling är den mest kända & högst aktade bland sunniternas sex kanoniserade hadith-samlingar. Insamlingen och sammanställningen av sunniternas & shiiternas hadith-samlingar ägde rum först under perioden 800-1100-talet.

3. Med "sunnah/tradition/föredöme" avses profeten Muhammads och hans följeslagares påstådda uttalanden, gärningar & förhållningssätt i vissa bestämda situationer som sunniter & shiiter tillskriver profeten Muhammad och hans följeslagare. Sunnans innehåll kommer från de kanoniserade hadith-samlingarna och utgör vid sidan av Koranen den andra huvudkällan i Sunnismen & Shiismen. Sunnan betraktas som ett nödvändigt komplement och förtydligande till Koranen. Till grund för detta förringande betraktelsesätt på Koranen och upphöjandet av sunnans ställning, ligger en bestämd uppfattning om att Koranen ensam inte är tillräcklig som vägledning. 

fredag 15 januari 2016

En blogg om sann Islam/fredlig underkastelse till en Gud

Inledning 

Det fanns en tid då den muslimska världen var ledande inom vetenskap, arkitektur, konst och medicin, samtidigt som man förmådde skapa och upprätthålla fred, frihet, välstånd och rättvisa för sina medborgare, oavsett religiös och etnisk tillhörighet. Men sedan ägde en radikal förändring rum. Den muslimska gemenskapen som under Islams inledningsskede främjat religions- och yttrandefrihet och social rättvisa kom att bli mindre toleranta mot andra religioner, intoleranta mot oliktänkande och alltmer mottagliga för vidskepelse, girighet och världsliga begär. Dessa problem kvarstår oförändrade än idag.Vad hände egentligen ? Vilka avgörande förändringar banade vägen för denna kraftiga tillbakagång  med ödesdigra följder in i långt senare tid? En viktig fråga som härvid inställer sig är om muslimerna omedvetet bröt mot förbundet med Gud och därigenom ådrog sig Hans förbannelse.
[13:25] Men de som bryter förbundet med Gud sedan det stadfästs, och som åtskiljer vad Gud befallts skall vara sammanfogat och som stör ordningen och sprider sedefördärv på jorden - över dem faller fördömelse och ett tungt öde väntar dem.
Det katastrofala tillståndet som den muslimska världen befinner sig i har en mycket enkel förklaring: muslimerna har sedan länge övergivit Koranen med dess påbud till förmån för sina förfäders polyteistiska religioner. Dessa religioner, Sunnism och Shiism, kan närmast beskrivas som ett hopkok av Judendom, Kristendom samt de olika hedniska religioner och kulturer som var förhärskande i Mellanöstern före Islams tid. Arrogansen och likgiltigheten  i inställningen till Koranen är så starkt förankrat i det kollektiva "muslimska" medvetandet, att hundramiljontals människor  världen över omedvetet bryter mot Islams mest grundläggande påbud och trossatser i sin trosutövning. Muslimerna, majoriteten ovetande, är Islams och Koranens främsta fiender. De olika "muslimska" sekterna, såväl sunniter som shiiter, utger sig för att följa Islams lära, när man i själva verket följer och praktiserar sina respektive polyteistiska religioner med egna heliga texter, trossatser, prästerskap, heliga platser, högtider, riter etc., vilka står i uppenbar strid med Koranens föreskrifter och läror. Huvudanledningen till detta bedrövliga tillstånd av hednisk smitta är övergivandet av de universella principer och värden som står fastslagna i Koranen sedan 600-talet. 

Den här bloggen är tillägnad alla som vill få en inblick i tros- och livsåskådningssystemet fredlig underkastelse till en Skapare/Islam. Det är också min starka förhoppning att bloggen blir en ögonöppnare för alla svenska sunniter & shiiter som blint följer sina förfäders dogmatiska och irrationella religioner i den felaktiga tron att det är Underkastelse/Islam.  Jag kommer därför framöver att uppmärksamma och bemöta vanligt förekommande missuppfattningar om Islam bland sunniter och shiiter. I kommande inlägg på denna blogg kommer jag att diskutera och jämföra Islam enligt Koranen med Sunnism och Shiism. Innehållet i bloggen kommer sannolikt att bryta upp och förändra läsarens föreställningar om Islam.