fredag 15 januari 2016

En blogg om sann Islam/fredlig underkastelse till en Gud

Inledning 

Det fanns en tid då den muslimska världen var ledande inom vetenskap, arkitektur, konst och medicin, samtidigt som man förmådde skapa och upprätthålla fred, frihet, välstånd och rättvisa för sina medborgare, oavsett religiös och etnisk tillhörighet. Men sedan ägde en radikal förändring rum. Den muslimska gemenskapen som under Islams inledningsskede främjat religions- och yttrandefrihet och social rättvisa kom att bli mindre toleranta mot andra religioner, intoleranta mot oliktänkande och alltmer mottagliga för vidskepelse, girighet och världsliga begär. Dessa problem kvarstår oförändrade än idag.Vad hände egentligen ? Vilka avgörande förändringar banade vägen för denna kraftiga tillbakagång  med ödesdigra följder in i långt senare tid? En viktig fråga som härvid inställer sig är om muslimerna omedvetet bröt mot förbundet med Gud och därigenom ådrog sig Hans förbannelse.
[13:25] Men de som bryter förbundet med Gud sedan det stadfästs, och som åtskiljer vad Gud befallts skall vara sammanfogat och som stör ordningen och sprider sedefördärv på jorden - över dem faller fördömelse och ett tungt öde väntar dem.
Det katastrofala tillståndet som den muslimska världen befinner sig i har en mycket enkel förklaring: muslimerna har sedan länge övergivit Koranen med dess påbud till förmån för sina förfäders polyteistiska religioner. Dessa religioner, Sunnism och Shiism, kan närmast beskrivas som ett hopkok av Judendom, Kristendom samt de olika hedniska religioner och kulturer som var förhärskande i Mellanöstern före Islams tid. Arrogansen och likgiltigheten  i inställningen till Koranen är så starkt förankrat i det kollektiva "muslimska" medvetandet, att hundramiljontals människor  världen över omedvetet bryter mot Islams mest grundläggande påbud och trossatser i sin trosutövning. Muslimerna, majoriteten ovetande, är Islams och Koranens främsta fiender. De olika "muslimska" sekterna, såväl sunniter som shiiter, utger sig för att följa Islams lära, när man i själva verket följer och praktiserar sina respektive polyteistiska religioner med egna heliga texter, trossatser, prästerskap, heliga platser, högtider, riter etc., vilka står i uppenbar strid med Koranens föreskrifter och läror. Huvudanledningen till detta bedrövliga tillstånd av hednisk smitta är övergivandet av de universella principer och värden som står fastslagna i Koranen sedan 600-talet. 

Den här bloggen är tillägnad alla som vill få en inblick i tros- och livsåskådningssystemet fredlig underkastelse till en Skapare/Islam. Det är också min starka förhoppning att bloggen blir en ögonöppnare för alla svenska sunniter & shiiter som blint följer sina förfäders dogmatiska och irrationella religioner i den felaktiga tron att det är Underkastelse/Islam.  Jag kommer därför framöver att uppmärksamma och bemöta vanligt förekommande missuppfattningar om Islam bland sunniter och shiiter. I kommande inlägg på denna blogg kommer jag att diskutera och jämföra Islam enligt Koranen med Sunnism och Shiism. Innehållet i bloggen kommer sannolikt att bryta upp och förändra läsarens föreställningar om Islam.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar