fredag 19 februari 2016

Muhammad utförde inga mirakel

Enligt haditherna utförde profeten Muhammad en rad olika mirakel under sin mission. Dessa varierade från delandet av månen, regnmakeri genom väderstyrning, till fördubbling av mat, frambringande av vatten och samtal med vargar m.fl. Ett flertal av dessa hadither finns översatta till svenska och är tillgängliga på olika sunnitiska och shiitiska hemsidor såsom Islam svararSista profeten och profeten.  

Men vad säger Koranen om saken? Nämns något eller några av alla de mirakel som haditherna tillskriver Muhammad? Hur lyder Muhammad uttalanden om mirakel och är dom förenliga med det som haditherna säger?

Koranen, som sunniterna & shiiterna bortser från till förmån för haditherna (bestående av allehanda påhitt och hörsägen, sammanställda av medeltida imamer 230-500 år efter profetens död), gör, i motsats till haditherna, gällande att Muhammad aldrig utgav sig för att kunna utföra några mirakel. Däremot framgår det av Koranen att det  enda underverket som profeten beviljades var Koranen. Detta hindrade emellertid  inte hadith-berättarna från att fabricera åtskilliga "mirakel" och tillskriva dem Muhammad.

Enligt Koranen beviljades profeten Muhammads inga mirakel, och detta trots att hans samtida avkrävde honom på en mängd sådana. 

[6:109] De svär högtidliga eder vid Gud att om de fick ett tecken/underverk skulle de sannerligen tro på det. Säg: "Gud ensam råder över tecken/underverk ." Men vad kan få er att inse att de inte skulle tro även om de fick tecken/underverk.
[13:7] Och de som inte tror/förnekarna säger: "Varför har han inte fått ett tecken/underverk från sin Herre?" Du är enbart en varnare,.."
[13:27] De som inte tror/förnekarna säger: "Varför har han inte fått ett tecken/underverk från sin Herre?" Säg: "Gud låter dem gå vilse som vill gå vilse och Han leder dem till Sig som vill vända åter till Honom i ånger,
[17:59] Ingenting annat har avhållit oss från att sända tecken/underverk än att de föregående generationerna förkastade dem. Vi gav Tahmud kamelstoet för att öppna deras ögon, men de förgrep sig på det. Vi sänder inte tecken annat än som en varning. 
[30:58] Vi har framställt alla slags liknelser för människorna i denna Koran. Men även om du visar dem ett tecken/underverk, kommer förnekarna helt säkert att säga: "Ni är bara lögnare [och bedragare]!"
[20:133] De säger: "Varför kommer han inte till oss med ett tecken/underverk från sin Herre!" Har då inte bevisen som de äldre Skrifterna avger kommit till deras kännedom?"
[6:7] Och om vi hade sänt ner en skrift på papper till dig och de fått röra vid den med sina händer, skulle de som icke tro ha sagt: "Detta är uppenbart ingenting annat än uppenbar magi!"
[6:124] När ett tecken/underverk når dem, säger de: "Vi kommer inte att tro förrän vi får se detsamma som Guds sändebud [har tagit emot]." Men Gud vet åt vem Han anförtror Sina budskap. Förödmjukelse skall drabba dessa onda [människor när de ställs] inför Gud, och ett strängt straff väntar dem för deras onda anslag.
Verserna nedan klargör tydligt Koranens ståndpunkt att profeten Muhammad inte fick utföra några mirakel. 

[6:34] Sändebud före dig har avvisats, men de förblev tålmodiga med förkastandet och de led skada/förtrycktes till dess att Vår hjälp nådde dem. Ingen kan ändra Guds ord. Och nyheter/information om sändebuden har kommit dig till del. 
[6:35] Och om deras motvilja/förkastande är alltför svårt för dig/blir för mycket för dig (att uthärda), sök då, om du kan, ett hål i/tunnel under jorden eller en stege/trappa upp till himlen och ta med dig ett tecken/underverk till dem! Om Gud hade velat skulle Han ha samlat dem alla kring vägledningen. Bete dig därför inte som/Hör inte till de dåraktiga/okunniga. 
Observera här att vers 6:35 innehåller en utmaning (att åstadkomma ett mirakel) och tillrättavisning riktade direkt till Muhammad. 

[6:37] Och de sade: "Varför har inte ett tecken/underverk  sänts ned till honom från hans Herre?" Säg: "Gud har makt att sända ned ett tecken/underverk, men de flesta människor är inte medvetna om detta."
I nedanstående passage ges exempel på olika typer av underverk som Muhammad avkrävdes.

[17:90] och de säger: "Vi kommer inte att tro dig förrän du låter en källa springa fram ur marken åt oss, 

[17:91] eller får en trädgård med palmer och druvor, och orsakar/låter forsande strömmar/floder/älvar i rikliga mängder bryta igenom den.

[17:92] eller förmår himlen att störta ned över oss i stycken - som du har sagt skall ske - eller gör så att Gud och änglarna stiger ned inför [våra ögon],

[17:93] eller får ett hus prytt med guldornament, eller stiger upp till himlen - men vi kommer inte att tro på din uppstigning till himlen om du inte för med dig därifrån till oss en skrift som vi kan läsa!" Säg: "Stor är min Herre i Sin härlighet! Är jag något mer än en människa, ett sändebud/Är jag inte en vanlig dödlig människa, ett sändebud?"?"
[17:94] Ingenting hindrar [människor] att tro när vägledningen når dem utom denna deras invändning: "Inte sänder väl Gud en dödlig människa som Sitt sändebud?"

Exempel på mirakel-hadither rörande vatten som tillskrivs profeten Muhammad: 
Berättat av Al-Bara: Vi var 1400 personer på dagen för Al-Hudaibiya (avtalet) och (vid) Al-Hudaibiya (fanns) det en källa. Vi tömde dess vatten och lämnade inte ens en droppe kvar. Profeten satt vid källans kant och bad om lite vatten med vilket han rengjorde sin mun och sedan kastade han ut det i källan. Vi stannade en kort stund och tog sedan vatten från källan och släckte vår törst, och även våra riddjur drack tills de blev nöjda. (Sahih Al-Bukhari, volym 4, bok 56, nummer 777) Översättning från: islam-svarar 
Berättat av Anas: En skål av vatten fördes till profeten medan han var vid Az-Zawra. Han lade sin hand i det och vattnet började att flöda mellan hans fingrar. Alla samlade utförde tvagning (med vattnet). Qatada frågade Anas, ’’Hur många var ni?’’ Anas svarade, ’’Trehundra eller nästan trehundra.’’ (Sahih Al-Bukhari, volym 4, bok 56, nummer 772) Översättning från: islam-svarar
Det är, milt uttryckt, ytterst märkligt att sunniter & shiiter tror på påhittade hadither om att Muhammad kunde frambringa vatten, särskilt mot bakgrund av 17:90-91. I nämnda verser avkrävdes Muhammad mirakel som just rörde frambringandet av vatten. Det är värt att fråga sig vari skillnaden ligger mellan förnekarna som avkrävde Muhammad mirakel och upphovsmännen bakom mirakel-haditherna som felaktigt tillskrivs profeten Muhammad.

Med följande verser slår Koranen en av sina många spikar i kistan för sunniternas & shiiternas bedrövliga muhammadism; en profetdyrkan vars uppkomst Muhammad på intet sätt kan beskyllas för:
[29:50] Och de säger: "Varför har hans Herre inte gett honom ett tecken/underverk?"
Säg: "Tecknen/Underverken finns hos Gud; jag är ingenting mer än en varnare." 
[29:51] Är det inte nog för dem att Vi har sänt ned [denna] Skrift för dig, så att den kan läsas upp för dem? I den ligger nåd och en påminnelse till dem som vill tro.

Muhammads enda underverk var alltså Koranen och ingenting annat än Koranen. 

Se ytterligare verser där det klart framgår att Muhammad inte var i besittning av övernaturliga krafter: 7:188-198, 10:49, 20:133, 18:110, 41:6, 34:40

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar