torsdag 11 februari 2016

Koranen förbjuder hadither

Varje gång Koranen använder uttrycket "hadith" för att beteckna någonting annat än sig själv, så sker det alltid i fördömande ordalag.

Denna blogg handlar om Koranens tydliga varningar till alla som följer hadither och är en översättning av blogginlägget "The Quran prohibited hadith".

Det är knappast en slump att Koranen aldrig använder ordet "hadith" på det sätt som ordet används av muslimer idag (dvs. som beteckning på profeten Muhammads påstådda hadither eller hadith-samlingar innehållande hans uttalanden, gärningar & ställningstaganden, nedtecknade 220-500 år efter hans död).1 Enligt min mening är det både beaktansvärt och förundransvärt att se hur den Koraniska texten förutspår innovationen av hadith som en illegitim och illasinnad, samexisterande auktoritet och normativ källa, vid sidan av Koranen. 

Det arabiska ordet "hadith" förekommer i 28 verser i Koranen. Det används dels som beteckning för Koranen, dels i sin vanliga allmänna betydelse ("en berättelse", "en rapport", "en historia", "en konversation", dvs. olika former av verbal kommunikation). Varje gång ordet "hadith" omnämns i Koranen för att beteckna någonting annat än Koranen, i samtliga 20 fall, så sker detta alltid i negativ bemärkelse och i starkt ogillande ton. Verserna i fråga: 4:42, 4:78, 4:87, 4:140, 6:68, 7:185, 12:111, 18:6, 23:44, 31:6, 33:53, 34:19, 39:23, 45:6, 52:34, 53:59, 56:81, 66:3, 68:44, 77:50.

Här följer några exempel som kräver eftertänksamhet:

4:87 Gud- det finns ingen gud utom Han- skall helt visst samla er åter på Uppståndelsens dag; det står utom allt rimligt tvivel. Vems HADITH är sannare än Guds? 

[12:111] "... Detta (Koranen) är ingen uppdiktad HADITH, utan en bekräftelse på vad som förut varit,en förklaring på allting och en vägledning och barmhärtighetsbevis för människor som tror.

[31:6] Bland människorna finns de som köper/handlar med grundlösa/tomma HADITHER för att förleda/locka andra från Guds väg, utan egen kunskap, och göra den föremål för förlöjligande/hån. De skall få utstå ett förödmjukande straff. 

[39:23] Gud har uppenbart/nedsänt den bästa HADITH;..."

[45:6] Detta är Guds verser/budskap, som Vi läser upp för dig sanningsenligt. - Men på vilken HADITH efter Gud och Hans verser tror de på? 

[7:185] Har de aldrig tänkt igenom betydelsen av [Guds] herravälde över himlarna och jorden och av allt som Gud har skapat och [frågat sig] om den för dem [utmätta] fristen är nära att löpa ut? På vilken HADITH, annan än/efter denna, kommer de då att tro på?


[77:50] På vilken HADITH, efter detta, kommer de då att tro på ? 

Av de två sista verserna kan man tydligt urskilja Koranens syn på haditherna- en syn som ständigt upprepas på olika sätt i Koranen:


Koranen ensam är den enda och absoluta normen för all lära och praktik (tro, livsåskådning, etik etc.) och att ingenting mer och ingenting annat än Koranen är allt som den troende behöver för att kunna leva som en fredligt underkastad/muslim. 

Koranens främsta invändningar mot haditherna 

Koranen förkastar alla hadither utom Koranen


Koranen varken sanktionerar eller befattar sig med någon annan hadith än den "bästa hadithen" (arab. ahsana alhadeethi), dvs. Koranen, som anges vara logiskt följdriktig till skillnad mot anda sinsemellan motsägelsefulla hadither uppdiktade av många olika människor.
[39:23] Gud har uppenbarat/nedsänt den bästa Hadith, en Bok/Skrift fullt följdriktig/konsekvent i sitt ideliga upprepande, inför vilken huden ryser hos dem som vördar sin Herre..." Jmf sunniten K. Bernströms övers. av 39:23.
Koranen hävdar starkt sin egenart gentemot de hadither som muhammedanerna kom att fabricera och göra till illegitima källor till den islamiska läran.
[52:34] Låt dem då framställa en Hadith som denna, om de talar sanning.
[4:87] Gud - det finns ingen gud utom Han - skall helt visst samla er åter på Uppståndelsens dag; det står utom allt tvivel. Vems Hadith är sannare än Guds?
[12:111] "... Detta (Koranen) är ingen uppdiktad Hadith, utan en bekräftelse på vad som förut varit,en förklaring på allting och en vägledning och barmhärtighetsbevis för människors som tror.
Koranens tyngdpunkt ligger således enbart på Koranen själv och inte några andra hadither:
[53:59] Förvånas ni över denna Hadith? 
[18:6] Kommer du kanske att gräma dig till döds, om de inte vill tro på denna Hadith?
[56:77] Detta är en ärbar Koran.
[56:78] i en skyddad bok.
[56:79] vilken ingen utom de renade kan vidröra 2
[56:80] en uppenbarelse från världarnas Herre.
[56:81] Ignorerar/förringar ni denna Hadith?
[56:82] Och gör förnekandet  till ert uppehälle? 


[77:50] På vilken Hadith, efter detta, kommer de då att tro på?


Koranen förutsägelse om att muslimska polyteister/idoldyrkare (arab. mushrikūn) skulle komma att kalla sina falska läror för "hadith"


Det förefaller som om Koranen var medveten om att muslimer som återgick till polyteism i form av "Muhammedanism" skulle komma att kalla sina falska läror för "hadith" (12: 111; 31: 6, 33:38, 35:43; 45: 6; 52:34; 77:50):
[7:185] På vilken Hadith skall de hädanefter tro på? 
Uttrycket "efter detta", översatt till "hädanefter" i versen ovan, förtjänar en särskild uppmärksamhet då det avser en senare period i historien efter Koranen uppenbarelse. 

Här ska än en gång framhållas, att närhelst ordet hadith används för något annat ord än Koranens, så sker detta alltid i negativ bemärkelse.  

[10:32] Sådan är Gud, er sanne Herre. Vad finns det efter sanningen annat än villfarelse? Hur kan ni då förmå er att vända den ryggen? 


Koranen tar avstånd från alla hadither


Koranen avskiljer sig noga från alla hadither genom att göra gällande att den, till skillnad från vad som gäller för alla andra hadither, "inte är fabricerad" och att den som vägvisare och barmhärtighetsbevis, är tillräckligt detaljerad och självförklarande, varför någon ytterligare hadith vid sidan inte krävs. 
[12:111] "... Detta (Koranen) är ingen uppdiktad HADITH, utan en bekräftelse på vad som förut varit, en detaljerad redogörelse för allt, och en vägledning och barmhärtighetsbevis för människors som tror.
Koranens befallning att hålla hadith-propagandister (som skulle komma att håna det Koraniska budskapet samt införa sina irrläror i islam) på armlängds avståndI följande verser, där Koranen betonar vikten av att hålla sig på avstånd från dem som ägnar sig åt hadither som i själva verket förlöjligar den sanna  Hadithen, Koranen, så används ordet ”hadith” i nedsättande betydelse för att karaktärisera personer som befattar sig med löst prat. Det ska än en gång framhållas att varje gång ordet ”hadith”nämns i Koranen för att beteckna någonting annat än Koranen- i samtliga 20 fall- så sker detta alltid i negativ bemärkelse och i starkt ogillande ton (12:111; 31:6; 33:38; 35:43; 45:6; 52:34; 77:50). 
[6:68] Om du ser/stöter på dem som förlöjligar Våra uppenbarelser, dra dig då ifrån/vänd dig bort ifrån dem till dess de övergår till en annan HADITH …” 
[4:140] Och i Skriften/Boken har Han nedsänt/uppenbarat för er, att när ni hör Guds uppenbarelser förnekas/inte trodda på och förlöjligas/förhånas/göras till föremål för gyckel, så ska ni inte sitta med dem, om de inte övergår till en annan HADITH, ty annars är ni lika dem. Gud ska samla hycklarna och förnekarna allesammans i helvetet.
Ovanstående verser avskräcker muslimer från alla "hadither" då de förkastar och förlöjligar Koranens budskap, den bästa Hadithen (39:23, se ovan). Verserna bör läsas mot bakgrund av bl.a. vers 31:6  som refereras till i avsnittet här under. 

Koranen förutser och varnar för "hadith-imamer" och "hadithister" (hadith-anhängare)


Koranen förutser och varnar för hadith-imamer och ”hadithister”, som skulle komma att ägna sin tid åt grundlösa hadither och därigenom införa sina irrläror och innovationer i Islam som förlöjligar Koranen.
[31:6] Bland människorna finns de som köper/handlar med grundlösa HADITHER för att förleda/locka andra från Guds väg, utan egen kunskap, och göra den föremål för förlöjligande/hån. De skall få utstå ett förödmjukande straff.
Versen ovan liksom dess sammahang är även möjlig att översätta i futurum. En huvudorsak till den ”muslimska” världens olyckliga tillstånd är de medeltida hadith-imamerna och deras hadith-samlingar.


Koranen utmanar idéen om att den är i behov av hadither som komplement


Koranen instämmer inte i hadithisternas uppfattning att det Koraniska budskapet är att betrakta som otillräckligt eller ofullständigt och därför i behov av kompletterande hadither.
[45:6] Detta är Guds verser/budskap, som Vi läser upp för dig sanningsenligt. – Men på vilken HADITH efter Gud och Hans budskap/verser tror de på? 
Med andra ord så innebär åtlydnad av sändebudet att följa det av honom framförda budskapet, dvs Koranen, och inte några fabricerade hadither


Här ska särskilt uppmärksammas uttrycket ” efter Gud och Hans budskap/verser”, som avser en tidpunkt i framtiden, efter Koranens uppenbarelse. Det är högst anmärkningsvärt att versen ovan inte bara fördömer hadither vid namn, utan även att det framgår av dess omedelbara sammanhang att de utgör en hädisk fabricering/förfalskning samtidigt som en allvarlig varning riktas till hadithernas upphovsmän.

[45:6] Detta är Guds verser/budskap, som Vi läser upp för dig sanningsenligt. – Men på vilken HADITH efter Gud och Hans budskap/verser tror de på? [45:7] Ve/elände över varje skyldig bedragare/förvrängare
[45:8] Han hör Guds budskap läsas upp för honom, men sedan framhärdar i högmod/arrogans som om han aldrig hört dem! Ge honom nyheten om ett plågsamt straff.
[45:9] Och när han lär sig någonting om Våra uppenbarelser, förlöjligar han dem. För dessa väntar ett förnedrande straff. 

Koranen förklarar att sinnen besudlade med hadither knappast skulle komma att förstå Koranen


Den som närmar sig Koranen med sinnet besudlat av människoskapade hadither, fördomar och utanförliggande material, kommer aldrig att uppnå en korrekt förståelse av den. Enligt Koranen är det enbart de som är ”rena”, dvs. som närmar sig Boken med ett öppet och förutsättningslöst sinne, som kommer att kunna ”röra” det (dvs. tillägna sig dess budskap och begripa det).  
[56:79] vilken ingen utom de renade kan vidröra 2  [56:80] en uppenbarelse från världarnas Herre. [56:81] Ignorerar/förringar ni denna Hadith?[56:82] Och gör förnekandet till ert uppehälle?
Ovanstående passage bör läsas tillsammans med den ovan refererade versen 31:6.
[31:6] Bland människorna finns de som köper/handlar med grundlösa HADITHER för att förleda/locka andra från Guds väg, utan egen kunskap, och göra den föremål för förlöjligande/hån. De skall få utstå ett förödmjukande straff. 

Koranen avråder från att lyssna på hadither och kritiserar dess delande och spridande

Ordet ”hadith” förekommer två gånger i Koranen i samband med Muhammad. I den ena versen varnas muslimer för att lyssna på hadither genom att avårda från att ”invänta en hadith” från Muhammad.
[33:53] Troende, gå inte in i profetens hus annat än om ni inbjudits till en måltid och gå inte in och vänta medan den förbereds. Men om ni har inbjudits, stig då in, och när måltiden är över, ska ni lämna utan att invänta en HADITH…”
I den andra versen kritiseras delandet, rapporteringen eller spridningen av profetens ”hadither” (dvs. personliga uttalanden).
[66:3] Och när profeten anförtrodde en HADITH åt en av sina hustrur och hon informerade andra/avslöjade/spred det, och Gud upplyste/avslöjade för honom om det, tillkännagav/erkände han en del av det och nekade till en del av det…”
Av den anledningen ska man inte söka profetens ”hadither”, dvs. hans personliga uttalanden (33:53), och inte heller föra dem vidare till andra (66:3). 


Koranens varning om att haditherna skulle leda till muslimernas förfall och tillbakagång samt splittrande i många sekter


Verserna nedan refererar till det faktum att muslimerna själva, genom att blint följa och basera sin religion på grundlösa ”hadither”, har förvandlats till ”hadither”- ett ord som i det här sammanhanget används i betydelsen ”folksagor” eller ”föråldrade historier från gångna tider”- och betecknar ett förödmjukande tillstånd och uppdelande/splittrande i en mängd sinsemellan tvistande sekter/fraktioner.
[23:44] Och Vi sände det ena sändebudet efter det andra; var gång den utsände kom till sitt folk, beskylldes han för lögn. Så lät vi dem följa varandra och Vi gjorde dem till HADITHER. Bort med människor som inte vill tro!

[23:52] Detta är ert samfund/nation/gemenskap- ett samfund/nation/gemenskap- och Jag är er Herre så vörda Mig!
[23:53] Men de delade upp sig/splittrades i tvistande sekter/grupper; varje sekt/grupp nöjd med sitt.
[23:54] Men lämna dem nu under en tid åt deras förvirrade föreställningar
Versen nedan, som är en intressant sammanfattning av passagen ovan, antyder ytterligare det förfall som dagens muslimer befinner sig i samt deras uppdelning i sinsemellan tvistande sekter.
 [34:19] ”… Och de gjorde orätt mot sig själva, och så gjorde vi dem till HADITHER, och skingrade dem i en fullkomlig förskingring.
Nedanstående verser förutsäger muhammedanernas (anhängarna av människoskapade hadither istället för den ”den bästa Hadithen”, d.v.s. Koranen, se 39:23) sociopolitiska, ekonomiska samt andliga nedgång.

[68:35] Ska Vi behandla dem som underkastar sig på samma sätt som förbrytarna?
[68:36] Vad är det med er? Hur dömer ni? 
[68:37] Eller har ni en skrift/bok som ni studerar/lär av  [68:38] där [det sägs] att ni skall få det som ni [själva] väljer?
[68:39] Eller har ni fått ett högtidligt löfte av Oss, gällande till Uppståndelsens dag, att ni ska få allt ni beslutar om/att låta er själva fälla avgörandet?

[68:41] Eller har de partners/medhjälpare? Låt dem då frambringa sina partners/medhjälpare om de är sanningsenliga.
[68:44] Lämna nu åt Mig att ta itu med dem som förnekar/förkastar denna Hadith (Koranen); Vi skall föra dem mot undergången/föra bakom ljuset, utan att de inser vad [som sker];
[7:182] Och beträffande de som förkastar Våra verser/budskap, kommer vi att föra dom mot undergången/föra bakom ljuset utan att de inser vad som håller på att ske 
[7:183] Jag ger dem ett uppskov, men Min plan ligger fast/är Min plan är mäktig.
[7:185] På vilken HADITH skall de hädanefter tro?

Det råder ingen tvekan om att uttrycket ”Våra verser/budskap” i 7:182 avser Koranen, i motsats till hadith-samlingarna, se exempelvis 45:6 Detta är Guds verser/budskap, som Vi läser upp för dig sanningsenligt. - Men på vilken HADITH efter Gud och Hans verser/budskap tror de på?" Se även: [10:32] Sådan är Gud, er Herre, Sanningen. Vad kommer efter Sanningen annat än vilseledning/villfarelse? Hur kan ni förmå er att vända den ryggen?

Läsaren uppmanas att noga läsa igenom versernas sammanhang. I 68:35-44, där ordet ”hadith” omnämns, hittar vi en profetisk beskrivning av hadith-anhängarna . Av 7:186-194 framgår att Muhammad, liksom alla vördade sekteristiska idoler- inte var mer än en vanlig dödlig människa. 


Sammanfattning

Utifrån ovanstående diskussion, kan Koranens viktigaste invändningar mot haditherna sammanfattas på följande sätt.

Koranen: 


  • Förkastar alla hadither utom Koranen (39: 18-23, 52:34, 56:81, 4:87, 18: 6, 77:50, 53:59);
  • Förutspår att muslimska polyteister skulle komma att kalla sina uttänkta irrläror för hadith. (7:185, 12: 111; 31: 6, 33:38, 35:43, 45: 6, 52:34, 77:50);
  • Tar avstånd från alla hadither (12:111);
  • Instruerar muslimer att hålla sig på avstånd från ”hadithister” som skulle komma att förlöjliga Koranens budskap och korrumpera Islam (6:58, 4:140);
  • Förutspår och varnar för hadith-imamer och hadithister som skulle ägna stor möda och kraft åt grundlösa hadither och därigenom korrumpera Islam samt förlöjliga Koranen (31:6);
  • Utmanar tanken att den är i behov av hadither som komplement (45: 6-9, 26: 222);
  • Klargör att sinnen förorenade med hadither knappast kanb förstå Koranen (56: 79-82);
  • Avskräcker från att lyssna på hadither (33:53) och kritiserar den som delar med sig av, sprider, berättar eller återger profetens personliga hadither/uttalanden (66:3); samt
  • Varnar för att hadither skulle degradera och försvaga muslimerna samt splittra dem i sekter (23: 44-54, 34:19, 68: 35-44, 7:182-194). 
1. Haditherna utgör vid sidan av Koranen den främsta rättskällan i dom sunnitiska- och shiitiska religionerna. Haditherna anses konstituera profeten Muhammads påstådda sunna/tradition. För sunniter & shiiter utgör haditherna/sunnan komplement till Koranen då man inte anser att Skriften innehåller tillräcklig vägledning med avseende på exempelvis andliga, moraliska och juridiska principer. Vidare gör man gällande att förståelsen av Koranen blir ofullständig för muslimen och icke-muslimen, utan dom kompletterande haditherna insamlade och sammanställda 220-500 år efter Muhammads död. Denna förlöjligande syn på Koranen avvisas kategoriskt i Skriften ifråga. Mer om det kategoriska avvisandet av hadither/sunnah går att läsa här: "Endast Koranen kan utgöra vägledning för troende"
2. Vers 56:79 uppställer inga särskilda hygieniska krav som måste vara uppfyllda innan Koranen kan vidröras. Sunnitiska & shiitiska prästers felaktigt tolkning av versen har lett till införande av flera onödiga regler som aldrig auktoriserats av Gud. En av dessa föreskrifter innefattar ett förbud för den enskilde att vidröra Koranen utan att först ha iakttagit  tvagning. Versens ordalydelse ger emellertid uttryck för ett verkligt förhållande snarare än en befallning (dvs. "rör inte Koranen såvida du inte är renad/ren"). Versen säger att ingen kommer att kunna vidröra Koranen såvida de inte är renade/rena. Men vi vet att ingenting, rent fysiskt, hindrar den enskilde som är fysiskt/kroppsligt oren från att fysiskt vidröra Koranen.  Detta leder oss till den korrekta innebörden av 56:79: Ingen människa kan begripa den verkliga innebörden & budskapet i Koranen, såvida inte personen i fråga uppnått ett visst, andligt tillstånd/underkastat sig endast Gud. Guds sanna/rena tillbedjare kommer att välsignas med förståelsen av Koranen samtidigt som den oärlige och hycklarna kommer att förblindas och förhindras från att förstå det, se 17:45-46 & 18:56-57. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar